Menu główne

ava1

LOGO LIBRUS poziome

egzaminy zawodowe

11 stycznia 2021 r. - poniedziałek - część praktyczna: 150 minut

Godz. 900 (losowanie stanowisk 830)

Sala

Kwalifikacja

Kto zdaje?

Miejsce wejścia na egzamin

świetlica

TG.12

T.11

absolwenci

wejście główne

Godz. 1300 (losowanie stanowisk 1230)

Sala

Kwalifikacja

Kto zdaje?

Miejsce wejścia na egzamin

świetlica

TG.13

klasa IV h

wejście przez dziedziniec szkolny

sala gimnastyczna

T.12

T.15

TG.16

absolwenci

absolwenci

klasa IV a i IV b

wejście od strony orlika

126

TG.16

klasa IV a i IV b

wejście boczne, przez parking

129

TG.16

klasa IV a i IV b

wejście boczne, przez parking

 Na egzamin należy przynieść własny czarny długopis i własny kalkulator prosty.

12 stycznia 2021 r. - wtorek - część pisemna: 60 minut

Godz. 1000 (losowanie stanowisk 930)

Sala

Kwalifikacja

Kto zdaje?

Miejsce wejścia na egzamin

Świetlica

TG.04

TG.07

TG.12

T.06

T.11

KKZ

osoby poprawiające

osoby poprawiające

absolwenci

absolwenci

wejście przez dziedziniec szkolny

Godz. 1200 (losowanie stanowisk 1130)

Sala

Kwalifikacja

Kto zdaje?

Miejsce wejścia na egzamin

sala gimnastyczna

TG.13

TG.16

klasa IV h

klasa IV a i IV b

wejście od strony orlika

świetlica

TG.16

klasa IV a i IV b

wejście przez dziedziniec szkolny

126

TG.16

klasa IV a i IV b

wejście boczne, przez parking

129

TG.16

klasa IV a i IV b

wejście boczne, przez parking

 

Na egzamin należy przynieść własny czarny długopis i własny kalkulator prosty.

W dniach egzaminów uczniowie nie korzystają z szatni szkolnej (miejsca do przechowywania odzieży wierzchniej będą wskazane w bezpośrednim sąsiedztwie każdej sali egzaminacyjnej).

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ)
i egzaminu zawodowego (EZ) w sesji zimowej (styczeń – luty) 2021 r.

 1.1.[*] Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba (zdający, nauczyciel, egzaminator, asystent, obserwator, inna osoba biorąca czynny udział w przeprowadzaniu egzaminu lub inny pracownik szkoły1) bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19.

 1.2.[*] Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 1.3.[*] Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.

 1.4. [*] [!] Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 1.5. [*] [!] Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itd.. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

1.6. [*] Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.

1.7. [*] Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

 1.9. [*] [!] Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

 Środki bezpieczeństwa osobistego

 2.1. [*] Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

2.2. [*] Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5- metrowego odstępu).

2.6. [*] Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi sesjami lub zmianami egzaminu ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

3.4. [*] [!] W przypadku egzaminu z kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.

4.5. [!] Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi

2) obowiązku zakrywania ust i nosa – w zakresie zgodnym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa

3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

4.6. [*] Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie.

4.7. [*] Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok